Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

En la base dels delictes d’odi trobem l’estigma i la discriminació. L’estigma fa referència a les creences i actituds que porten a una persona a témer, rebutjar i evitar a aquelles persones als qui perceben com a diferents. Una vegada l’estigma s’ha instal·lat és quan apareixen les conductes de rebuig que són les que denominem discriminació.

Per això, hem llançat una campanya amb dos focus:

 • el principal, òbviament, dirigit a animar a les persones víctimes de l’LGTBfòbia a la denúncia de qualsevol agressió en qualsevol de les seues formes.
 • un segon focus dirigit a insistir que la denúncia no és únicament cosa de la víctima sinó també de qualsevol persona que presencie o siga coneixedora de l’agressió.

En totes dues situacions, s’anima a qui pateix o presència una agressió lgtbfòbica a contactar amb les entitats del col·lectiu LGTB+, com la nostra, perquè puguem assessorar, oferir recursos i acompanyar en el procés de denúncia. Pots contactar amb Lambda escrivint a denuncia@lambdavalencia.org o telefonant al 963 342 191.

denunciar la lgtbfobia

Delictes d’odi per lgtbfòbia

Segons el Ministeri de l’Interior, la xifra de delictes d’odi registrada a Espanya, al llarg de 2019, va ascendir a 1.706 delictes i infraccions administratives, la qual cosa suposa un augment del 6,8% en relació a 2018. D’eixos delictes d’odi, els que ataquen l’orientació sexual o la identitat de gènere suposen un dels àmbits amb major nombre d’incidents registrats. La resta es distribueixen entre antisemitisme, aporofòbia, creences religioses, diversitat funcional, racisme-xenofòbia o ideologia.

València apareix entre les 5 províncies amb major nombre de registres per delictes d’odi relacionats amb l’orientació sexual i la identitat de gènere amb un total de 13 incidents. Cal ressaltar que un gran nombre de fets relatius als delictes d’odi es cometen per internet.

El terme LGTBfòbia sorgeix de la necessitat de conjuminar totes les tendències discriminatòries que tenen lloc en l’actualitat a causa del creixement de la visibilitat de les realitats que conformen el col·lectiu i el seu corresponent rebuig.

L’LGTBfòbia ocasiona en gais, lesbianes, trans i bisexuals un significatiu estrés crònic diari, la qual cosa incrementa per a aquestes persones el risc de patir diferents dificultats:

 • problemes d’autoimatge, autoacceptació, autoestima, confiança en si mateixes
 • problemes acadèmics i fracàs escolar
 • problemes psicològics i mentals: malestar emocional, ansietat, depressió, etc.
 • problemes interpersonals i afectius de parella i família
 • abandonament de la llar
 • disfuncions sexuals
 • abús d’alcohol i altres drogues, com a forma de maneig de l’estrés
 • treball sexual i precarietat laboral
 • suïcidi

 

La serofòbia

Un apartat que requereix una especial atenció dins dels delictes d’odi, encara que no estiga recollit com a tal en els informes de delictes d’odi, és la serofòbia, és a dir, l’estigma i discriminació associats a la infecció per VIH o sida, a qualsevol distinció arbitrària entre les persones per raó del seu estat de salut o del seu estat serològic respecte al VIH, confirmat o sospitat.

Malgrat els avanços aconseguits en aquest terreny des dels anys huitanta i els canvis referents a actituds cap a les persones amb VIH, diferents estudis mostren dades preocupants sobre el rebuig social, com vam mostrar en l’última campanya pel dia de la zero discriminació.

Una de les conseqüències que la serofobia té en les persones amb VIH l’autoestigmatització o la vergonya quan interioritzen les respostes i reaccions negatives de les altres persones. L’estigma interioritzat pot conduir a sentiments d’automenyspreu, aïllament, depressió, ansietat o desesperança, que poden deteriorar la qualitat de vida.

A vegades, les víctimes poden ser-ho de doble o triple estigma i discriminació associats a l’LGTBfòbia i la serofobia, per exemple, una persona trans, bisexual i amb VIH. O amb altres de les interseccionalitats abans esmentades, com per exemple, una dona migrant i lesbiana, o un home trans pobre o treballador sexual.

 

Siga com siga l’agressió patida o presenciada, sempre podeu comptar amb Lambda, perquè no deixarem cap agressió sense resposta. Escriu a denuncia@lambdavalencia.org o telefona al 963 342 191.

Share This