Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Política de privacitat per a lambdavalencia.org

LAMBDA, com a responsable del tractament, a través de la seua plataforma lambdavalencia.org, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les seues dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament General de Protecció de dades (679/2016) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

LAMBDA només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix han adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web:

 

Responsable del tractament

Identitat: Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar

CIF: G46753653

Adreça Postal: C/República Argentina 22, 46021 València

Correu electrònic: info@lambdavalencia.org

 

Finalitat del tractament de les seues dades, legitimació del tractament i conservació:

En LAMBDA tractarem les seues dades amb les següents finalitats:

  • Atendre les seues sol·licituds d’informació a través tant del nostre formulari com del nostre email de contacte i també enviar la nostra newsletter, legitimades pel consentiment que ens presta en posar-se en contacte amb nosaltres. Art 6.1.a) RGPD 679/2016.

Una vegada complida la finalitat per la qual es va dur a terme el tractament de les seues dades, aquestes es destruiran i solament seran conservades les necessàries per a dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. En el cas de les dades necessàries per a dur a terme comunicacions comercials, es mantindran els mateixos fins als terminis que determine la legislació o fins al moment en què la persona interessada s’opose al tractament.

 

Destinatàries de les seues dades

Les seues dades podran ser cedides a entitats terceres col·laboradores de LAMBDA. Per a tota la resta, no es contempla cap altre tipus de cessió de dades a tercers en cap cas, excepte quan existisca una obligació legal.

 

Transferències internacionals

No hi ha previstes transferències internacionals de dades, excepte en els següents casos, en què es realitzaran a tercers països amb un adequat nivell de protecció, declarat per la Comissió Europea i/o sobre la base de l’aportació de garanties adequades com ara Clàusules Contractuals Tipus (Articles 28.8 i 46.2.d RGPD) i Normes Corporatives Vinculants (Articles 46.2.b) i 47 RGPD):

  • Quan s’envien les dades que ens ha facilitat per a subscriure’s al nostre butlletí de notícies (newsletter), per mitjà de l’empresa Mailchimp, que realitza la seua activitat de tractament de les seues dades personals en països tercers fóra de la Unió Europea. La versió completa de la seua Política de Privacitat es pot consultar en les seues corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides: Mailchimp
  • LAMBDA, com a Responsable del tractament, contracta la seua infraestructura virtual segons un model de “computació en el núvol” a través de Google, a l’empar de Normes Corporatives Vinculants. Informació disponible en: Google.
  • Els casos en què puga haver-hi transferències internacionals de dades seran a través de les Cookies provinents de tercers (Google Analytics i GDPR Cookie Consent Plugin). Pot informar-se de les transferències de dades a països tercers que, en el seu cas, realitzen empreses terceres identificades en aquesta política de cookies, en les seues corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides.

 

Drets de la persona interessada

Com a usuària de LAMBDA, té dret a:

  • Accés, rectificació i supressió, a la limitació del tractament, a la portabilitat de les dades i d’oposició al tractament, en el moment que crega que no són necessaris per al fi que van ser recollits.
  • A sol·licitar la limitació del tractament, només es conservaran les dades estrictament necessàries per a portar al seu exercici les reclamacions.
  • Retirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per a procedir a l’exercici de drets ha de posar-se en contacte amb nosaltres en la nostra adreça de correu electrònic info@lambdavalencia.org.

Si considera que els seus drets de protecció de dades han sigut vulnerats té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web www.aepd.es.

 

Share This