Glossari de termes

Es presenta aquest glossari amb la finalitat de comptar amb un marc conceptual mínim sobre diversitat sexual, identitats i expressions de gènere i característiques sexuals que permeta abordar aquestes qüestions de la forma mes adequada, bé siga des d’un enfocament professional (docents, educadors/es) com des del personal i/o familiar.

 

(EN CONSTRUCCIÓ)

aquesta pàgina està en construcció. Ací pots consultar un glossari de termes adequat:

Glossari de termes

A

Afeminat/ada

Dit despectivament de l’home que presenta característiques considerades socialment com propis de les dones.

Agénere

Dit de la persona que no s’identifica amb cap gènere específic.

Aliat/ada

Persona que, sense identificar-se como LGTB, dona suport als drets de la comunitat LGTB.

Ambient

Conjunt d’espacis, especialment d’oci, destinats al públic LGTB.

Androcentrisme

L’androcentrisme pren a l’home com a mesura de totes les coses, de manera que exclou a les dones dels discursos i de la vida social. Es tracta de considerar la perspectiva de l’home com única possible i per tant universal. És un punt de vista esbiaixat que només té en compte les experiències dels hòmens, invisibilitzant així a les dones.

Androgin/andrògina

Persona que té un aspecte en què es mesclen característiques considerades socialment masculines amb altres considerades femenines.

Androsexual

Persona que sent atracció sexual específicament cap als hòmens.

Annexectomía

Tècnica quirúrgica consistent en l’extirpació dels ovaris, les trompes de Falopi y els lligaments uterins.

Armari

Fet de viure, una persona del col·lectiu LGTB, amagant la seua orientació sexual o la seua identitat de gènere.

Asexual

Orientació sexual d’una persona que no sent atracció eròtica cap a altres persones. Pot relacionar-se afectiva y romànticamente. No implica necessàriamente no tindre líbido, no tindre relacions sexuales, o no poder sentir excitació.

Atracció sexual

Desig eròtic que sent una persona cap a altra/es.

Augment de mamelles

Tècnica de cirugía plàstica destinada a augmentar el volum dels pits. Se sol recórrer a la mamoplastia de augment quan l’hormonació no és prou per a aconseguir el volum mamari desitjat, o, simplement, quan l’hormonació no és el recurs desitjat.

B

Bandera de l’arc iris o arc de Sant Martí

Símbol del col·lectiu LGTB consistent en una bandera de sis franges que reproduïx els colors i l’orde de disposició de les franges de l’arc iris. L’orde correcte dels colors és: Roig, taronja, groc, verd, blau i morat. El color roig sempre ha d’estar en la part superior (amb la bandera col·locada horitzontalment) o a l’esquerra (amb la bandera col·locada verticalment).

Bicuriós/osa

Dit de la persona que no s’identifica como a bisexual però que mostra interés a tindre una experiencia sexual o una relació afectiva amb una persona del seu mateix gènere. S’aplica especialment a persones heterosexuals.

Bifobia

Rebuig, discriminació, invisibilització, burles y altres formes de violència basades en prejudicis i estigmes cap a les persones bisexuales o que pareixen ser-ho. Pot derivar en altres formes de violència com els delictes d’odi per bifobia.

Suposa, a més, que totes les persones han de limitar la seua atracció afectiva i sexual a les dones o als hòmens exclusivament, açò és, a un sol dels gèneres, i si no ho fan així se’ls considera “en transició”, inestables, indecises o vicioses.

Bigènere

Persona que s’identifica amb els dos gèneres ja siga de forma simultània o alternada.

Binarisme de gènere

Concepció, pràctiques i sistema d’organització social que part de la idea de que només hi ha dos gèneres en les societats, dona i home, assignats a les persones al nàixer per observació directa dels genitals i sobre els cuals s’ha sustentat la discriminació, exclusió i violència en contra de qualsevol identidad i expressió de gènere diversa.

Binder (Chest binder)

Peça que solen utilitzar els hòmens trans, TomBoys, dragg-kings, o dones que fan activitats que ho requerisquen (com cosplay o exercici sense que els pits molesten al rebotar). Té els mateixos efectes que la embena compressiva però este és de cotó elàstic que no estreny i deixa que es puga respirar bé. Està fet completament de teixit elàstic per a una major comoditat i que estrenya uniformement sense produir marques molestes, com quan es lleva la embena compressiva.

Bisexualitat

Capacitat d’una persona de sentir una atracció eròtica afectiva per persones del seu mateix gènere i d’un gènere diferent al seu, així com la capacitat de mantindre relacions íntimes i sexuals amb elles. Açò no implica que siga amb la mateixa intensitat, al mateix temps, de la mateixa manera, ni que senta atracció per totes les persones del seu mateix gènere o d’un altre.

La bisexualidad s’ha contraposat tradicionalment a la monosexualitat. Actualment es considera un concepte paraigües que engloba a totes les orientacions sexuals no binàries.

Bloquejador

Fàrmac que impidix la secreció d’hormones o l’acció de les hormones. Els bloquejadors s’utilitzen de vegades en xiquets i xiquetes trans per a impedir l’aparició de caràcters sexuals secundaris i inhibir la pubertat, a fi d’afavorir el seu benestar i evitar futurs processos quirúrgics.

Bollera

Térme despectiu per a dirigir-se a una lesbiana. Ha sigut recuperat per algunes lesbianes, les quals s’han reapropiat de l’insult per a reafirmar-se en ell.

 Butch

Terme de la subcultura lèsbica nord-americana dels anys cinquanta i seixanta que fa referència a una lesbiana amb una expresió de gènere poc normativa. El seu antònim es femme.

C

Característiques sexuals

Es refierix a les característiques físicas o biològiques, cromosòmicas, gonadals, hormonals i anatòmiques d’una persona, que inclouen característiques innates, com ara els òrgans sexuals i/o estructures cromosómiques i hormonals, així com característiques secundàrias, com ara la massa muscular, la distribució del pèl, els pits o mamelles.

Cirugía de confirmació de gènere

Veure cirugía de reassignació

Cirugía de reasignació

Intervenció de cirugía plàstica-estètica consistent a modificar las característiques anatòmiques sexuals d’una persona per a adaptar-les a les pròpies del sexe contrari.

Cis

Persona amb una identitat de gènere que concorda amb el gènere que li va ser assignat al nàixer segons les seues característiques biològiques.

A vegades, s’atribuïx a la forma cisgènere un sentit diferent al de cissexual i s’utilitza per a designar les persones que se senten del gènere amb què socialment solen ser identificades, independentment de les seues característiques biològiques. Segons esta concepció, és cisgènere, per exemple, una dona nascuda amb característiques biològiques pròpies dels mascles però que és identificada socialment com a dona.

El terme cis se contraposa a trans.

Cisnormativitat

Tendencia a considerar tot el món, per defecte, cissexual, i a privilegiar socialment la cissexualitat com a model que s’ha de seguir d’identitat de gènere.

Cissexisme/Cisgenerisme

Ideología o forma de pensamient que, buscant suport en la ciència, considera que la concordança entre el gènere assignat al nàixer, amb la identitat i expressió de gènere de les persones, és l’única condició natural, vàlida èticament, legítima socialment y acceptable.

Esta ideologia nega, desqualifica, discrimina i violenta altres identitats i expressions de gènere, com les de les persones trans. Considera que només existixen, o hauríen d’existir, hòmens i dones cis, sense tindre en compte a les que siguen trans.

Nota: A vegades, s’atribuïxen matisos de significat diferents a les formes cissexisme y cisgenerisme: cissexisme s’identifica amb l’actitut que defén la superioritat de l’identitat de gènere cissexual respecte de la identitat transexual, i cisgenerisme, amb l’actitud que defén la superioritat de la identitat de gènere cissexual respecte de les identitats transgènere (és a dir, respecte de les persones que, en general, desafien les normes de gènere convencionals).

Cissexual

Quan el gènere assignat al nàixer es correspon amb la identitat de gènere sentida. En conseqüència, hi ha dones i hòmens cissexuales.

El prefix cis prové del llatí “de este lado” o “correspondiente a” i és l’antònim del prefix trans, que significa “del otro lado”.

Colpoplastia

Tècnica de cirugía plàstica destinada a construir o reconstruir una vagina. La vaginoplastia en les dones transsexuals es pot fer utilitzant la pell invertida del penis i l’escrot o bé una secció de la part terminal de l’intestí gros.

Contínuum lésbico

Terme creat per l’escriptora i pensadora nord-americana Adrienne Rich que fa referència al conjunt d’experiències vitales i de relacions que compartixen les dones entre si, al marge de la societat patriarcal i independentment de la seua orientació sexual, que enfortixen els vincles de solidaritat i amistat que les unixen.

Creativitat de gènere

Separació entre els rols de gènere i l’expressió de gènere d’una persona. Quan una persona té creatividtat de gènere es diu que té una expressió de gènere no normativa.

Criança queer

Criança que afavorix que la criatura determine el seu gènere lliurement, independentment de les seues característiques biològiques i lluny del que dicten les convencions socials.

Cross-dressing

Estil en la forma de vestir socialment atribuït al gènere oposat, generalment de manera ocasional, amb independència de la seua orientació sexual i identitat de gènere.

D

Despatologizar

Deixar d’atribuir un caràcter patològic a una condició determinada. L’activisme trans ha reivindicat durant anys que es despatologice la transsexualitat. El juny de 2018 es va anunciar que en l’onzena edició de la Classificació internacional de malalties (CUMBRE-11) la transsexualitat deixaria de ser considerada un trastorn i es classificaria dins de l’apartat denominat incongruència de gènere, en un nou capítol sobre condicions relacionades amb la salut sexual.

Disconformitat de gènere

Separació de l’aparença, el comportament o la manera d’expressar-se d’una persona respecte del model socialment i culturalment establit per a les persones del seu gènere. S’apliquen especialment a criatures que encara no han definit la seua identitat i responen a la voluntat d’oferir una mirada positiva de les persones que no complixen els rols de gènere establits.

Discriminació

Tota distinció, exclusió o restricció que, per acció o omissió, amb intenció o sense ella, no siga objectiva, racional ni proporcional, i tinga com resultat obstaculitzar, restringir, impedir, menyscabar o anul·lar el reconeixement, gaudiment o exercici dels drets humans i les llibertats.

Es basa en un o més dels motius següents: l’origen ètnic o nacional, el color de pell, la cultura, les característiques corporals, el gènere, l’edat, les capacitats, la condició social, econòmica, de salut o jurídica, la religió, la situació migratòria, l’embaràs, la llengua, les opinions, l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere, les característiques sexuals, la filiació política, la situació familiar, les responsabilitats familiars, l’idioma, els antecedents penals o qualsevol altre motiu.

Disforia de gènere

Terme patologizant que fa referència al diagnòstic clínic aplicat a una persona que s’identifica amb un gènere diferent del que li va ser assignat al nàixer segons els seus genitals. Es desaconsella el seu ús per ofensiu.

Dissidència sexual

Conjunt d’orientacions sexuals i identitats de gènere que no tenen cabuda en el model heteronormativo. Inclou per exemple a l’homosexualitat i la transsexualitat.

Diversitat sexual y de gènere

Fa referència a totes les possibilitats que tenen les persones d’assumir, expressar i viure la seua sexualitat.

En referència a identitats i/o expressions de gènere així com orientacions sexuals. Part del reconeixement que tots els cossos, totes les sensacions i tots els desitjos tenen dret a existir i manifestar-se, sense més límits que el respecte als drets humans.

Drag

Persona que es vist amb roba i complements que la societat atribuïx a persones d’un altre gènere amb finalitats festives, laborals o d’entreteniment. Podem trobar a les drag-queen (home que es vist amb…) i drag-king (dona que es vist amb…)

E

Entendre

No ser heterosexual. Utilitzat sobre tot entre homosexuals i bisexuals.

Espai segur

Espai lliure de discriminació on la comunitat LGTB es pot sentir lliure, respectada i còmoda.

Estereotips de gènere

Són les preconcepcions, generalment negatives i ben sovint formulades inconscientment, sobre els atributs, característiques o rols assignats a les persones, pel simple fet de pertànyer a un grup en particular, sense considerar les seues habilitats, necessitats, desitjos i circumstàncies individuals.

Estigmatitzar

Desvalorar o desacreditar les persones de certs grups de població, atenent a un atribut, qualitat o identitat de les mateixes, que es considera inferior, anormal o diferent, en un determinat context social i cultural, i que no s’ajusta al socialment establit.

 Expresió de gènere

És la manifestació del gènere que sent la persona. Pot incloure la forma de parlar, manierismes, mode de vestir, comportament personal, comportament o interacció social, modificacions corporals, entre altres aspectes.

No té perquè coincidir necessàriament amb el gènere assignat al nàixer. Si ho fa, direm que té una expressió de gènere normativa (o convergent), de no ser acceptada per la societat direm que és no normativa (o divergent). La mesura en què s’accepte o no una expressió de gènere dependrà de la valoració subjectiva que es faça al comparar-la amb els rols de gènere acceptats en un moment concret de la història i en un punt geogràfic determinat i així adquirirà l’adjectiu de masculina o femenina (o gradacions/combinacions d’ambdós).

F

Falectomia

Tècnica quirúrgica consistent en l’extirpació del penis.

Falocentrisme

Terme creat per Ernest Jones en 1927 que fa referència a l’actitud basada en la idea que els hòmens cis són el centre en l’entorn del qual gira la sexualitat.

 Faloplastia

Tècnica de cirurgia plàstica destinada a construir o reconstruir un penis. Es fa utilitzant teixit d’una part del cos de la persona que se sotmet a l’operació (de l’avantbraç, la cuixa, l’abdomen…).

 Família homoparental

Família formada por una parella del mateix gènere. Si són dos dones serà homoparental lèsbica y si són dos hòmens, homoparental gai.

Femení/ Femenina

Que té unas qualitats o una aparença considerades tradicionalment, d’acuerd amb les convencions socials, com pròpies de les dones.

Feminisme

Doctrina i movimient social que demana per a la dona el reconeixement de unes capacitats i uns drets que tradicionalment han estat reservats per als hòmens.

Femme

Lesbiana que té una expressió de gènere considerada socialment com femenina. El seu antònim és Butch.

Fluid (gènero)

Dita d’una persona la identitat de gènere de la qual és canviant o no identificable.

Friendly

Préstec de l’anglés par a fer referència a persones, espais, empreses, etc. que acullen amb respecte la diversidad i es posicionen activament contra la LGTBfòbia.

G

Gai

Home que se sent atret eròtic-afectivament cap a un altre home. És una expressió alternativa a “homosexual” (d’origen mèdic) . Alguns hòmens i dones, homosexuals o lesbianes, preferixen el terme gai, pel seu contingut polític i ús popular.

Gènere

Formes de fer, pensar i sentir que culturalment s’espera i que s’ensenya a cada persona segons el seu sexe (femella o mascle).

Germana

Terme col·loquial usat generalment entre hòmens gais i bisexuals per a referir-se a un amic (generalment gai o bisexual) amb el que no mantenen relacions sexuals.

 Guetto

Zona d’una ciutat on es concentren espais “friendly”. Generalment usat amb connotacions negatives.

H

Heteronormativitat

Expectativa, creença o estereotip en que totes les persones són, o han de ser, heterosexuals, o també creença que esta condició és l’única natural, normal o acceptable; és a dir, que només l’atracció eròtica-afectiva heterosexual i les persones heterosexuals, o que siguen percebudes com a tals, viuen una sexualitat vàlida èticament, o legítima, social i culturalment.

 Heterosexisme

Ideologia i sistema d’organització cultural de les relacions sociosexuals i afectives que consideren que l’heterosexualitat monògama i reproductiva és l’única natural, vàlida èticament, legítima socialment i acceptable, negant, desqualificant, discriminant i violentant altres orientacions sexuals, expressions i identitats de gènere.

 Heterosexualitat

Capacitat d’una persona de sentir atracció eròtica afectiva per persones d’un gènere diferent del seu, així com la capacitat de mantindre relacions íntimes i sexuals amb elles.

 Histerectomía

Tècnica quirúrgica que consistix en l’extirpació de l’úter.

 Home

Identitat de gènere majoritària entre els mascles de l’espècie humana (encara que també hi ha femelles amb dita identitat de gènere). Difícilment definible sense caure en estereotips i rols de gènere.

 Homoerotisme

Desig eròtic cap a persones del mateix gènere (se sol parlar d’homoerotisme i no d’homosexualitat en les cultures clàssiques, en la literatura o en l’art…).

 Homofobia

Rebuig, discriminació, invisibilització, burles i altres formes de violència basades en prejuís, estereotips i estigmes cap a l’homosexualitat o cap a les persones homosexuals, o que són percebudes com a tals. Pot derivar en altres formes de violència com la privació de la vida i el delicte d’homicidi, que pot ser tipificat com a crim d’odi per homofobia. El seu ús s’ha estés al rebuig cap a les orientacions sexuals i identitats de gènere no hegemòniques en general; no obstant, açò ha contribuït a invisibilitzar les distintes formes de violència que viuen lesbianes, persones trans, bisexuals i intersexuals.

Homonormativitat

Tendència, dins del col·lectiu LGTB, a assimilar els valors propis del model heteronormatiu, en compte de qüestionar-los i transformar-los (per exemple el matrimoni, la procreació i el binarisme de gènere).

Homoparental (familia)

Família formada per dos persones del mateix gènere i la seua descendència.

Homosexología

Disciplina que estudia l’homosexualitat.

Homosexualitat

Capacitat de cada persona de sentir una atracció eròtica afectiva per persones del seu mateix gènere, així com la capacitat de mantindre relacions íntimes i sexuals amb estes persones. El Comité per a l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (Comité cedaw) observa una tendència a reivindicar l’ús i referència als termes lesbiana i lesbiantat, per a fer referència a l’homosexualitat femenina.

Hormonació

Tractament pel cual s’administren hormones amb distints objetius (aparició de caràcters sexuals secundaris d’un o altre sexe).

I

Identitat de gènere

Vivència interna i individual del gènere, tal com cada persona la sent, que pot correspondre o no amb el gènere assignat al nàixer. Inclou la vivència personal del cos, que podria o no involucrar la modificació de l’aparença o funcionalitat corporal a través de tractaments farmacològics, quirúrgics o d’una altra índole, sempre que la mateixa siga lliurement triada. També inclou altres expressions de gènere com la vestimenta, el mode de parlar i els modals. Es desenvolupa, generalment, entre els 18 mesos i els tres anys d’edat.

Identitat sexual

Sentiment de pertinença a un sexe concret (mascle o femella). Tradicionalment s’ha usat de forma inexacta com a sinònim d’orientació sexual. Es desaconsella el seu ús per confús.

Inclusiu o Inclusiva

Que té la tendència a promoure i afavorir la integració de minories.

Independència (de gènere)

Veure creativitat de gènere.

Intersexfobia

Rebuig, discriminació, invisibilització, burles i altres formes de violència basades en prejuís i estigmes cap a les característiques sexuals diverses que transgredixen la idea del binarisme sexual sobre com han de ser els cossos d’hòmens o de dones, derivats de les concepcions culturals hegemòniques.

Intersexualitat

Totes aquelles situacions en què l’anatomia o fisiologia sexual d’una persona no s’ajusta completament als estàndards definits per als dos sexes que culturalment han sigut assignats com a mascles i femelles. Hi ha diferents estats i variacions d’intersexualitat.

La intersexualitat no sempre és immediatament evident al moment de nàixer, algunes variacions no ho són fins a la pubertat o l’adolescència i altres no es poden conéixer sense exàmens médics addicionals, però poden manifestar-se en l’anatomia sexual primària o secundària que és visible. Des d’una perspectiva de drets humans, que al·ludix al dret a la identitat i al lliure desenvolupament de la personalitat, i a partir de la reivindicació de dit concepte impulsada pels moviments de persones intersexuals en el món, es considera que el terme intersexual és l’adequat per al seu ús, rebutjant el d’hermafroditisme.

Invisibilitzar

Amagar de manera directa o indirecta identitats o orientacions sexuals minoritàries o minoritzades.

J

LETRA

K

LETRA

L

LETRA

M

LETRA

N

LETRA

O

LETRA

P

LETRA

Q

LETRA

R

LETRA

S

LETRA

T

LETRA

U

LETRA

V

LETRA

W

LETRA

X

LETRA

Y

LETRA

Z

LETRA

Para la elaboración de este glosario se ha hecho una revisión tanto de webs, dossieres como guías elaboradas en los últimos años, como por ejemplo:

 

  • Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales, SEGOB, Mexico 2016
  • ONUSIDA. “Orientaciones terminológicas”. 2015.
  • Coll-Planes, Gerard. “Dibuixant el gènere”. Ed. 96. Barcelona, 2013.
  • FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) “Argumentario del área de bisexualidad”. Madrid 2012.
  • Cuadernos de Pedagogía. “La diversidad afectivo – sexual” Año 2011, nº 414.
  • www.Itspronouncedmetrosexual.com
Share This